ღMgeladze

Ya balady, Hena as7abi, hena a7baabi, hena 7abibi eli da2 baabi, Hena shamsi,
hena qamari. Hena nilee wa hena harami, hena abuya wa hena uumi, hena 3ardi
wa hena damee. Hena beladi wa hena egdady, wa hena haykounou a7fadee, hena
maadeya wa layaleya, wa hena zekra kanet leya! Wa salam ya balady salam...

ya baladi
My country

hena s7aabi
Here are my friends
Здесь мои друзья

hena e7baabi
Here are my loved ones
Здесь моя любимая

hena 7abibi eli da2 baabi
Here is my lover that had knocked on my door
Здесь есть моя любовь которая постучалась ко мне в дверь

hena shamsi
Here is my sun
Здесь моё солнце

hena amari
Here is my moon
Здесь моя луна

hena nilee w hena harami
Here is my Nile and here are my pyramids
Здесь мой Нил и мои пирамиды

hena abouya w hena omi
Here is my father and here is my mother
Здесь мама и папа

hena 3ardi w hena dammee
Here is my honor and here is my blood
Здесь моя гродость и моя кровь

hena beladi w hena egdady
Here is my country and here are my grandfathers
Здесь моя страна и мои предки

w hena haykounou a7fadee
And here is where my grandchildren shall be
И тут будут мои внуки

hena maadeya w layaleya
Here is my past and here are my nights
Здесь моё прошлое и тут здесь мои ночи

w hena zekra kanet leya
And here is a memory that belongs to me
И здесь мои воспоминания

w salaam ya baladi salaaam
And good bye, my country good bye
Прощай моя страна, прошай

rage3 leek mafihash kalaam
I will return to you without a doubt
Но я вернусь, без сомнения

w koli shou2 w ahlaam
Filled with passion and dreams
Заполненный страстью и мечтами
-------------