T Ara - Supernova TTL (Time To Love) - Instrumental

Джоын сарам нонын нэге чот саран
сараныль гарычёджун сарам
Never forget you
I remember you.
Киоке но ханаман

хокщина норыль булькка нига саджун осырибго
нига джоахадон джальбын морирыль хаго
нова хамкке готон гы гирыль чинагаги вихэсо
гуди мон гирыль дорасо хокщи нига иссыльккабва
джонвабонходо аджик гыдэро
хокщи нарыль чаджаульккабва джибдо гыдэро
нэ миниомписоке нова дэддон норэ
хокщи нига бульккабва хокщи дораольккабва
уринын аджик иджи мотэнындэ
уринын аджик соро вонханындэ
урин аджик саранханындэ
от.га.лё
сащирын богощипындэ
мичидорак норыль богощипындэ
ханобщи ноль кидарё
кёльгук норыль кидарё
хокщиаго момчосо джэджарирыль мэмдонэ

Джоын сарам нонын нэге чот саран
сараныль гарычёджун сарам
Never forget you
I remember you.
Киоке но ханаман

Yo хокщина нарыль бульккабва гыгилэсо хындырильккабва
нэмами якэджиккабва марабитын наль боильккабва
нова хамкке готон гыгирыль пиаги виесо
гуди монирыль дорассо хокщи нэга иссыльккабва
джонвабонодо ими бакквоссо
хокщи нэ сэнаки налькка джибдо омгёссо
хаджиман ибэсон аджик мотальмари сэ
хокщи нарыль булькабва дащи дораольккабва
уринын аджик иджи мотэнындэ
уринын аджик соро вонханындэ
урин аджик саранханындэ
от.га.лё
сащирын богощипындэ
мичидорак норыль богощипындэ
ханобщи ноль кидарё
кёльгук норыль кидарё
хокщиаго момчосо джэджарирыль мэмдонэ

Джоын сарам нонын нэге чот саран
сараныль гарычёджун сарам
Never forget you
I remember you.
Киоке но ханаман

дащи щиджаке
мальхаго щипджиман
дырриджидо ддо поиджи анын норыль
чапго иссо

ссодаджинын джандэбирыль маджынчэ
упичоым маннан гыгсыро ганындэ
джащини номунадо ханщимэ
дащи нэ дасыльхэдон джари аджик гасымэ
нон до гёндиль су ини
гыром надо чогым до гёндильтэни
хаджиман хими джом дэрога но саранхеджана
чамыро эрыль ссобвассодо оджоль су обсо

хокщирадо уёни ноль бульккабва
гыдэга нэ мосыб бульккабва
гоырыль бомё нунмурын даккджё
хокщина но ольккабва
Джоын сарам нонын нэге чот саран
сараныль гарычёджун сарам
Never forget you
I remember you.