ШахзодаTort Qadam

Согинчим узинг, жоним биласанми?
Мехрим сенда жоним, сезасанми?
Сени кургим келади дунёда
Якка узимники дегим келади!
Турт кадам колади етишга сенга,
Турт кадам колади етишга менга,
Лекин чекинамиз нега оркага
Куркамиз-ми бахтли булишга?

П-в:

Нега ишонмайман узимга,
Нега ишонмайсан узинга
Ахир, балки бу такдир,
Такдир балки бу ахир!
Куз ёшларим томади Тим-тим,
Калбим эзилади, сен булмаса Ким,
Ким сенчалар севади мени
Ким менчалар асрайди сени?

Унутишга интилдим сени, жоним,
Унутишга интилдинг мени, зорим.
Маъно борми, калбимиз вайрон ахир,
Айрилик азоби канчалик огир!

П-в:
Нега ишонмайман узимга,
Нега ишонмайсан узинга
Ахир, балки бу такдир,
Такдир балки бу ахир!
Куз ёшларим томади Тим-тим,
Калбим эзилади, сен булмаса Ким,
Ким сенчалар севади мени
Ким менчалар асрайди сени?

Турт кадам колади етишга сенга,
Турт кадам колади етишга менга,
Лекин чекинамиз нега оркага
Куркамиз-ми бахтли булишга?

П-в: