₪ Lekali Folk Music & Cultural GroupResham Firiri

Lekali Folk Music & Cultural Group:
Sarangi 2002 Himalayan Melodies Of Nepal

◆ Composed & arranged by Shishir Thapa
◆ Bukun Gandharwa – Sarangi
◆ Sobit Rana – Sarangi
◆ Amrit Rana – Flute
◆ Krishna Lama – Flute
◆ Dhaniswar Tiwari – Rhitm (Madal, Dholak & Dhimay)

http://vk.com/page-36019135_44536187