יוםי אזולאי Yossi Azulayשיר למעלות Sjier Lama'alot

Shir lama`alot. Esa einai el heharim:
me'ayin yavo ezriy?

Ezriy me'im A-onai,
ose shamaim ve'aretz.

Al yiten lammot raglecha
al yanum shomerecha.

Hineh,
lo yanum velo yiyshan shomer yisrael.

A-onai shomerecha
A-onai tsilecha al yad yeminecha.

yomam hashemesh lo yakeka
veyareach balailah.

A-onai yishmarecha mikol ra'ah
yishmor et nafshecha.

Adonai yishmar tsetcha ubo'echa
me'ata ve'ad olam.