NamCTHut pin

Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me May Hut bin (2x)

Hut 1 bi vao bin bay len tận oc
fukk the east side haters nhin thấy tao khoc loc đừng soc, bitch
you know the west coast
Hut cần va đit nhau
Thi tao vẫn sống lau
Va bay len trời cao cung tao hut chung 1 bi rồi ko biết nha ở đau
A-K-47, you kno wat its mean.
clack and a click POMP, tell me what chu've seen
My c*ar is clean, im lean, im stuck in my PIN.
Everything are spinnin around without thier own wings
Now,cắt nhỏ ra rồi cho một it thuốc vao cuốn lại va hut va bay len cung tao.
Một bi cần, bọn tao hit, bọn tao rit, bọn tao vit
toc thằng nao sut cho mấy fat vao mom vi sao soc tao, bitch'.
you know the west coast
Hu cần va đit nhau
Thi tao vẫn sống lau
Va bay len trời cao cung tao hut chung 1 bi rồi ko biết nha ở đau

Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me May Hut bin

Bin đau
Cham cho tao 1 bi tao phe tao quen đường về
Ngồi tren xe cung em cave cần bay hut đe va mọi sự đời đều quen hết đi,
vietnamese westcoast
Hut cần đe (let's go)
mother ****er i just doin my thangs//
we got weeds, get 'em warpped and we roll up again.
Để tao len chỉ cần 1 goi tao coi chung may như cỏ rac.
Ngồi tren xe tao bật nhạc 50cent tao fe bay mất xac. -->you mother ****er!
losser step out the way//
đit me, cho them pin vao đay zit đi,
tao la namct hut cần sống mai lam may sợ hai nhin tao ma them nhỏ dai,
vaiđai,
quỳ xuống ma bu zai , sok tao thi hộ cai.,
đit me,
khong co tao lấy đau ra pin cho chung may hut, nhin thấy tao thi hay cut,
đừng co len lut, che bai sau lưng chỉ cần 1 phut tao cho cả nha may lụt
tao đang fe bin va tao đang bay tren đe
va hay nhớ hộ cai ten tao la namct (wat)

Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me May Hut bin

Bay bay , quay quay , phe phe
NamCT cũng hut bin
LK cũng hut bin, Chusan cũng hut bin, Tuấn saker cũng hut bin Ai ai cũng hut
bin, HaNoi cũng hut bin, Saigon cũng hut bin, Ca Mau cũng hut bin, Lũng Cu
cũng hut bin
Bay bay quay quay phe phe (Ảo qua ……. )

Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me
Hut bin !! Đit Me May Hut bin